Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych
  • Zakładanie i rejestracja podmiotów leczniczych,
  • Udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością, sporządzenie opinii prawnych,
  • Opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
  • Redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
  • Reprezentowanie podmiotów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • Reprezentowanie prze sądami, organami administracji, a także prowadzenie spraw pracowniczych,
  • Egzekwowanie wierzytelności,
  • Doradztwo i reprezentacja w toku negocjacji z NFZ,
  • Ochrona podmiotów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych.
Kopleksowa obsługa prawna lekarzy